hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
27.09.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 26.09.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 26.09.2018

Body zasadnutia:

1/ Dotácia pre LIMFU od mesta Zvolen na rok 2019
Príprava podkladov na podanie žiadosti o dotáciu pre ligu malého futbalu od mesta Zvolen.

Pre doplnenie podkladov schválené:
Ondrej Lameš je prezidentom SCHALLER FACILITY LIMFU (Ligy malého futbalu) Zvolen a má právo zastupovať SCHALLER FACILITY LIMFU ako jeho najvyšší predstaviteľ.

2/ Evidencia hráčov 

a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019
Mihál Kristián [064] (Alcolégia),
Malček Ján [769] (Remos),

b) Neúplný zápis o stretnutí
Neúplný zápis o stretnutí 3.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.09.2018 medzi mužstvam L-Trade - Detroit vedený rozhodcom Petrom Plavcom.
V RIEŠENÍ

3/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Nevyplatené príspevky na rozhodcov
Paralympiacos III.liga  
c) Posledný termín na vyplatenie príspevku je do 10.10.2018

4/ Disciplinárne konanie 
a) Disciplinárna pokuta za kontumáciu stretnutia
Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Paralympiacos za nenastúpenie na stretnutie 2.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 - VYPLATENÉ

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 22.09.2018 
Kindernaj Peter [348] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Paľov Adrián [716] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Vaškor Marek [xxx] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Hanuska Miroslav [240] (L-Trade) - VYPLATENÉ

c) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 22.09.2018 
Höger Lukáš [234] (L-Trade) - VYPLATENÉ

d) Vyplácanie poriadkových pokút
Poriadková pokuta vo výške 5 € udelená mužstvu BarBar za stratu futbalovej lopty v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU - VYPLATENÉ

Poriadková pokuta vo výške 5 € udelená mužstvu FC Mariáš za stratu futbalovej lopty v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU - VYPLATENÉ

e) Prerokovaní hráči 
Höger Lukáš [234] (L-Trade)  
ČK z 3.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.09.2018
sklz s kontaktom
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou
Odôvodnenie: Hráč Höger Lukáš [234] (L-Trade)  bez predchádzajúcich disciplinárnych preistupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Dispciplinárna komisia rozhodla, že zastavenie činnosti v stretnutí považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje. 

e) Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

f) Námietky
Oboznámenie výboru s námietkou mužstva Demitrans podloženou videozáznamom zo stretnutia 3.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.09.2018 medzi mužstvami Demitrans a FC Mariáš

Výbor pozýva hráča Petra Zemka [360] (FC Mariáš) na najbližšie zasadnutie !

5/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 29.09.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

6/ Návrhy a žiadosti 
1) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Predložená žiadosť mužstva Xanto team o odloženie stretnutia 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 29.09.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na medzinárodnom turnaji. 
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatočných informácií Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen o podujatí v Maďarsku vznikla možná kolízia termínov s ligovým stretnutím a tým pádom priame poškodenie mužstva Xanto team.

Stretnutie 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 29.09.2018
L-Trade - Xanto team - ODLOŽENÉ

2) Žiadosť o vetovanie rozhodcu 
Predložená žiadosť mužstva Alcolégia o vetovanie rozhodcu Petra Plavca na stretnutia mužstva.
Vyhodnotenie:  V RIEŠNÍ

7/ Kapitánske pásky   
a) Budú odovzdané novým mužstvám v súťaži
b) Ponúknuté na odkúpenie záujemcom za 2,20 €/kus

8/ Zápis o stretnutí 
Upravený zápis o stretnutí na evidenciu času udalostí v stretnutí (góly/karty) je k stiahnutiu v odkaze LiMFu/Dokumenty

9/ Dodatočné informácie
a) Výbor berie na vedomie žiadosť o dotácie na rok 2019 v plnom znení bez pripomienok.
b) Preplatenie nákladov spojených s vybaevním dotácie

10/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 03.10.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design