hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
07.04.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 05.04.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 05.04.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Sekula Ján  [150] (Legionári),
Beňadik Ján
[300] (Alcolégia),
Balciar Lukáš [720] (Demitrans),
Kudlík Dominik
[277] , Betík Igor [403] (obaja Lokomotýv 99),
Maršal Tomáš [721] (Piánko),
Chovan Valerián
[393] (Rytieri),
Malatinec Jozef
[291] , Štengl Pavel [722] (obaja Remos),
Janeček Ondrej
[548] (R-Pub Unionka),
Prokaj Juraj
[723] (Underdogs),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Chovanculiak Erik  [438] (Demitrans),
Franko Michal [489] (Underdogs),
Marcinek Jakub [334] , Jablonský Michal [439] (obaja Remos),

c) Prestup
Balkovič Miroslav [322] (z Oranjes do Munaro United)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Prerokovaní hráči
Ďurica Andrej 
[232] (Detroit) ČK z 10.kola I.ligy (01.04.2017)
2xŽK v zápase
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

Bariak Marián [689] (Remos) ČK z 10.kola I.ligy (01.04.2017)
HNS urážka protihráča
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI
Odôvodnenie: Na základe dotknutého hráča súpera a vedúcich mužstiev sa ČK anuluje a disciplinárna pokuta bude mužstvu vrátená.

b) Disciplinárne pokuty: 
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 19.11.2016
Mičian Ján  [350] (Shadows) - VYPLATENÉ

c) Kontumácie zápasov:
Kontumácia zápasu Oranjes - FC Mariáš  v prospech mužstva FC Mariáš výsledkom 5:0, z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Oranjes pripustených do stretnutia.

Kontumácia zápasu Rytieri - Remos  v prospech mužstva Remos výsledkom 5:0, z dôvodu neoprávneného štartu hráča Chovan Valér [393] z mužsta Rytieri.

d) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov 

Pivkári
18 €
Demitrans
17 €
Hara
16 €
SP Hronn Xanto
18 €

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 08.04.2017 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

4/ Súpisky mužstiev a registračné preukazy
a) Výbor LIMFU vyzýva vedúcich všetkých mužstiev, aby si do začiatku jarnej časti dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup). Pri námatkovej kontrole budú nedostatky pokutované podľa prijatého ustanovenia zo začiatku sezóny!
b) Pred začiatkom zápasu sú mužstvá povinné odovzdať rozhodcovi súpisku a registračné preukazy.
c) Pripomenutie súťažného poriadku členom LIMFU

Súťažný poriadok
HLAVA B časť 1 Organizácia majstrovských súťaží
KAPITOLA VIII Náležitosti jednotlivcov

Článok 32
1) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom ani iným dokladom. Bez platného registračného preukazu nesmie byť hráč pripustený k stretnutiu.
2) Ak príde celé družstvo na stretnutie bez registračných preukazov, oznámi to rozhodcovi stretnutia, ktorý túto skutočnosť zaznamená v zápise o stretnutí, zároveň s uvedením dôvodu, prečo neboli RP celého družstva preložené. Vyžiada si prehlásenie, že všetci hráči sú riadne registrovaní a žiadny z nich nemá zastavenú pretekársku činnosť a nie je v disciploinárnom konaní. Toto prehlásenie potvrdia kapitáni a vedúci družstva, ktoré nepredložilo RP. Všetci hráči musia predložiť osobný doklad s fotografiou, ktorám je vierohodne preukázaná ich totžnosť (napr. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, vojenská knižka a pod.) Rozhodca musí za účasti oboch kapitánov identifikovať všetkých hráčov podľa predložených dokladov. Hráčov, ktorí nemajú žiadny osobný doklad, k stretnutiu nepripustí.
3) Družstvo, ktorého hráči nastúpili k stretnutiu bez RP, predloží tieto buď v priebehu stretnutia, alebo najneskôr do 72 hodín od začiatku stretnutia príslušnému riaiacemu orgánu. Ak nemôže klub RP predložiť preto, že boli napr. zničené, stratené alebo odcudzené, predloží v tej istej lehote dostatočné vysvetlenie týchto okolností. Riadiaci orgán posúdi dôvody, prečo hráči nastúpili bez RP a rozhodne s konečnou platnosťou o ďalších opatreniach. Družstvo bude potrestané hernými dôsledkami, ak sa preukáže, že niektorý hráč štartoval neoprávnene.
4) Ak vznikne dôvodné podozrenie, že družstvo nepredložilo rozhodcovi registračné preukazy všetkých hráčov, aby zakrylo skutočnosť, že RP chýbal čo i len jednému hráčovi, vyvodí z toho riadiaci orgán herné dôsledky a vinníkov postihne tiež disciplinárne.

5/ Prihlasovanie a prestup hráčov 
a) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je mužstvo povinné predložiť ich platný registračný preukaz!
b) Pri vyradení hráča zo súpisky je mužstvo povinné  registračný preukaz odovzdať!

6/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 12. apríla 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design